Statuten en GDPR

Identificatienummer: 64290
Ondernemingsnummer: BE0441 426 016

De Algemene Vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige quora inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de art. 1 t.e.m. 20 van de statuten gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25/01/1990 en alle daarna aangebrachte wijzigingen worden vervangen door volgende artikels.

NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1

De vzw draagt de naam: “Tennisklub Sint-Veroon Lembeek” afgekort “Tk. STV-LEMBEEK”

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 1502 Lembeek – Heidestraat 29 – in het gerechtelijk arrondissement Brussel / Halle-Vilvoorde. Hij kan slechts verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot doel het bevorderen en het ontwikkelen van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en van de tennis in het bijzonder.

Zij kan dit doen, zowel in recreatief als competitief verband.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, commerciële en winstgevende activiteiten stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

LEDEN

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie effectieve leden bedragen.

De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

Enkel de effectieve leden maken deel uit van de Algemene Vergadering. De effectieve leden hebben alle rechten en plichten hen toegekend door de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement. Zij genieten ook van alle rechten en voordelen, door deze statuten toegekend aan de toegetreden leden.

De toegetreden leden betalen lidgeld voor het gebruik van de accommodatie; het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden ingeschreven in deze statuten en in het huishoudelijk reglement. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen gewijzigd worden zonder inspraak van de toegetreden leden.

ARTIKEL 6

Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld op de alfabetische ledenlijst die jaarlijks wordt neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vereniging haar zetel heeft. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.

ARTIKEL 7

Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk of rechtspersoon die de doelstellingen van de vereniging onderschrijft en die door de Algemene Vergadering wordt aanvaard. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling uitsluitend schriftelijk aan de Algemene Vergadering. Om effectief lid te kunnen worden moet het kandidaat-lid door minstens 2 leden van de Algemene Vergadering worden voorgedragen. De Algemene Vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat op haar eerstvolgende vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De beslissing is zonder beroep en moet niet gemotiveerd worden.

ARTIKEL 8

De Algemene Vergadering kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten.

ARTIKEL 9

Toegetreden leden betalen lidgeld dat door de Algemene Vergadering wordt vastgelegd en maximum 500 Euro per seizoen bedraagt. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

ARTIKEL 10

Elk effectief lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht. Het ontslag zal onmiddellijk na ontvangst van dit schrijven ingaan. Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde in geval het lid overlijdt, failliet of onbekwaam wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld.

ARTIKEL 11

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met meerderheid van twee derden van de stemmen uitgesproken worden. De uitsluiting van een toegetreden lid is een bevoegdheid van de Raad van Bestuur, die dit uitspreekt met een gewone meerderheid van de stemmen. De uitsluitingsbeslissing wordt per aangetekend schrijven aan het betrokken lid kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 12

Geen enkel effectief of toegetreden lid, hun rechtsopvolgers en erfgenamen kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden ook, bij ontbinden van de vzw, enz.

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vzw, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 13

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie personen, die al dan niet lid zijn van de vereniging en aangeduid worden door de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, aangetekende brieven en dergelijke, gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen.

ARTIKEL 14

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 15

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Algemene Vergadering.

Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende Algemene Vergadering in zijn vervanging voorzien. In tussentijd kan de Raad van Bestuur onder zich een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt.

ARTIKEL 16

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Geeft deze geen uitsluitsel dan is de stem van de voorzitter of de stem van degene die hem vervangt doorslaggevend.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door twee bestuurders en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenregister, dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 17

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet en de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of zelfs, mits machtiging van de Algemene Vergadering, aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 18

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een lid kan zich door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. Een volmachthebbend lid kan ten hoogste één volgmachtgevend lid vertegenwoordigen en rechtsgeldig stemmen.

ARTIKEL 19

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor :

  • Het wijzigen van de statuten;
  • Het benoemen en het afzetten van de effectieve leden;
  • Het benoemen en het afzetten van de bestuurders;
  • De kwijting aan de bestuurders;
  • Het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen;
  • Het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
  • Het uitsluiten van een lid;
  • Het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; en
  • Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

ARTIKEL 20

De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de voorzitter telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste één maal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komende jaar.

Deze Algemene Vergadering gaat door in de loop van het eerste kwartaal.

ARTIKEL 21

De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders, of 1/5 van de effectieve leden. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen bij gewone brief of per e-mail tenminste zeven werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL 22

De Algemene Vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden. Een bijzondere meerderheid is evenwel vereist in gevallen voorzien door de wet.

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 23

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een 4/5 meerderheid van de aanwezige of vertegendwoordigde stemmen worden besloten.

ARTIKEL 24

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen der statuten vereist.

ARTIKEL 25

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door alle effectieve leden op aanvraag worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de Algemene Vergadering.

REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 26

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde artikel 17 VZW-wet en daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 27

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de stemgerechtigde leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien met een 4/5 meerderheid van de aanwezige of vertegendwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits met een 4/5 meerderheid van de aanwezige of vertegendwoordigde stemmen akkoord wordt gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars, waarvan zij hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden bepaalt.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging waarvan het doel het meest dit van de ontbonden vereniging benadert. Het bepalen van deze vereniging gebeurt door de Algemene Vergadering die de ontbinding beslist.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting en de bestemming van het actief worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 28

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 toepasselijk, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

 

 

Privacyverklaring tK STV Lembeek vzw

 

In deze privacyverklaring willen we alle bij TK STV Lembeek VZW aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TK STV Lembeek vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat:

ü wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

ü de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

ü wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

ü wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

ü wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

ü wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als TK STV Lembeek vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TK STV Lembeek vzw via onderstaande link :

Contactformulier

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door TK STV Lembeek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

ü Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond);

ü Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);

ü Het informeren over onze clubwerking en uitnodigen voor clubactiviteiten (contractuele grond en gerechtvaardigd belang);

ü Het organiseren van de sportieve opleiding en voorbereiding (contractuele grond);

ü Het kunnen deelnemen aan officiële competities, opleidingen en andere activiteiten van de koepelfederatie Tennis Vlaanderen VZW (contractuele grond);

ü Het registreren van uw competitieresultaten en berekenen van uw klassement en/of ranking (via Tennis Vlaanderen) (gerechtvaardigd belang);

ü Het detecteren en opvolgen van talenten (gerechtvaardigd belang);

ü Het uitvoeren van marktonderzoek en statistieken i.f.v. ons toekomstig clubbeleid (gerechtvaardigd belang);

ü Het bekomen van subsidiëring door de lokale en Vlaamse overheid (wettelijke verplichting).

 

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

ü Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);

ü Telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL (mits toestemming);

ü Tennisgegevens: competitie- en/of testresultaten, klassement en rankings, tennishandicap R of VE, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers (gerechtvaardigd belang);

ü Sportongevallen (wettelijke verplichting);

ü Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, … (gerechtvaardigd belang);

 

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website of de website van Tennis Vlaanderen, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

TK STV Lembeek houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

ü leden- en competitie-administratie (Tennis Vlaanderen);

ü tennislessen & -stages (tennisschool en/of individuele trainers en Tennis Vlaanderen);

ü terreinreservaties (Tennis Vlaanderen);

ü sportongevallenverzekering (verzekeraar);

ü internetomgeving (webhosting);

ü nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);

ü bestellingen en betalingen (bestelplatform).

 

Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvb. Tennis Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Teneinde het spelen van tennis onder elkaar te kunnen faciliteren, worden naam, telefoon en emailadres van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via de website van de club op een besloten webpagina (via paswoord). Op eenvoudig verzoek kunt u zich laten verwijderen uit deze lijst (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

Teneinde de tennissport in het algemeen en de competities in het bijzonder te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap (o.a. competitieresultaten, klassement, …) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de noodzakelijke contactgegevens, via een besloten database van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld aan een beperkte groep gemandateerden (via paswoord) en ten behoeve van de tennisgemeenschap (ouders, grootouders, vakpers, …) op de website van Tennis Vlaanderen (dit laatste weliswaar zonder contactgegevens).

Van de officiële trainers, officials, interclubverantwoordelijken en -kapiteins en de bestuurders van de club worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens in de besloten database en webomgeving van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

ü Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

ü Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer;

ü Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

ü Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

ü Alle personen die namens TK STV Lembeek van uw gegevens kennis kunnen nemen, alsook Tennis Vlaanderen en haar gemandateerden zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;

ü We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Bewaartermijn

TK STV Lembeek bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar inactiviteit bij de club.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  U kan dit regelen via uw persoonlijke webpagina (spelersdashboard) op de website www.tennisvlaanderen.be (uw lidnummer en paswoord worden u via een email van Tennis Vlaanderen toegezonden of kunnen opnieuw opgevraagd worden via info@tennisvlaanderen.be).

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: uw email en telefoon zijn nodig voor het inschrijven voor competities.

U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

TK STV Lembeek kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.